ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2022/013780-212
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
29. 04. 2022
Vec
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - rozsah hodnotenia
ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025“. Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) dňa 23.02.2022 oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025“ podľa § 5 ods. 1 zákona. „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“ je strategickým dokumentom pre oblasť odpadového hospodárstva Košického kraja podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku 2025. Okresný úrad v sídle kraja podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025 a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam Košického kraja. Strategický dokument „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025“ ako strategický dokument pripravovaný pre oblasť odpadového hospodárstva, ktorý má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a vytvára rámec na schválenie niektorých z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 zákona, v zmysle § 4 ods. 1 podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona. V zmysle § 6 ods. 6 zákona, boli na okresný úrad v sídle kraja doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých obcí, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok a požiadaviek k vypracovaniu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025“ . Dňa 28.04.2022 bolo na okresnom úrade uskutočnené prerokovanie rozsahu hodnotenia za účasti zástupcu obstarávateľa, zástupcov niektorých dotknutých orgánov a obcí/miest. Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu zo dňa 28.04.2022, okresný úrad v sídle kraja určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu: 1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE: Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania, bude strategický dokument „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025“ spracovaný v jednom variante. Pre ďalšie hodnotenie podľa zákona sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení o strategickom dokumente. 2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 2.1. Všeobecné podmienky 2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona, primerane k charakteru strategického dokumentu. 2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu. 2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte 2ks a 2x na elektronickom nosiči (okresný úrad v sídle kraja si vyhradzuje možnosť spresniť konečný počet dokumentácií). 2.2. Špecifické požiadavky Z predloženého oznámenia a stanovísk k nemu doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona na okresný úrad v sídle kraja vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom: 2.2.1. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu brať do úvahy všetky stanoviská a požiadavky, ktoré budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia. 2.2.2. V samostatnej kapitole vyhodnotiť akceptovanie, resp. neakceptovanie všetkých doručených stanovísk a pripomienok k oznámeniu, resp. k rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť aj splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia. 2.2.3. Posúdiť vplyv novo navrhovaných stavieb odpadového hospodárstva na jestvujúce a navrhované chránené územia. 2.2.4. Zohľadniť všetky plánované aktivity Košického samosprávneho kraja zahrnuté do strategického dokumentu, ktoré sa týkajú všetkých obcí a miest Košického kraja. 2.2.5. Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení strategického dokumentu. UPOZORNENIE Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025. Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi. Doručuje sa Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice Dotknuté orgány 1. Ministerstvo životného prostredia SR 2. Slovenská agentúra životného prostredia 3. Slovenská inšpekcia životného prostredia 4. Úrad Košického samosprávneho kraja 5. Okresný úrad Gelnica - odbor starostlivosti o životné prostredie 6. Okresný úrad Košice - odbor výstavby a bytovej politiky - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - odbor krízového riadenia - odbor starostlivosti o životné prostredie - pozemkový a lesný odbor 7. Okresný úrad Košice – okolie - odbor starostlivosti o životné prostredie 8. Okresný úrad Michalovce - odbor starostlivosti o životné prostredie 9. Okresný úrad Rožňava - odbor starostlivosti o životné prostredie 10. Okresný úrad Sobrance - odbor starostlivosti o životné prostredie 11. Okresný úrad Spišská Nová Ves - odbor starostlivosti o životné prostredie 12. Okresný úrad Trebišov - odbor starostlivosti o životné prostredie 13. Úrad verejného zdravotníctva SR 14. Krajský pamiatkový úrad Košice 15. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach 16. Okresný úrad Prešov 17. Okresný úrad Banská Bystrica Dotknuté obce 1. Obce a mestá Košického kraja
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2022/013780-212
Obec Klin nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom 34, 076 31 Klin nad Bodrogom Obec Kožuchov, Hlavná 62/35, 076 01 Kožuchov Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec 1 Obec Kravany, Potočná 1/6, 076 61 Kravany Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice Obec Kysta, Kvetná 73/2, 076 02 Kysta Obec Ladmovce, Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Lastovce Obec Leles, Hlavná 62, 076 84 Leles Obec Luhyňa, Hlavná 40, 076 14 Luhyňa Obec Malá Tŕňa, Tokajská 25/2, 076 82 Malá Tŕňa Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce Obec Malé Trakany, Andora Petrika 208, 076 42 Malé Trakany Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš Obec Malý Kamenec, Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice Obec Poľany, Poľany, 076 84 Poľany Obec Pribeník, S. Petöfiho 276, 076 51 Pribeník Obec Rad, Hlavná 95/10, 076 37 Rad Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník Obec Slivník, Hlavná 9/29, 076 12 Slivník Obec Slovenské Nové Mesto, Hlavná 79/128, 076 33 Slovenské Nové Mesto Obec Soľnička, 68 68, 076 53 Soľnička Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor Obec Stanča, Hlavná 139, 076 16 Stanča Obec Stankovce, Hlavná 1, 076 61 Stankovce Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 Strážne Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom Obec Svätá Mária, Svätá Mária 29, 076 35 Somotor Obec Svätuše, Svätuše, 076 83 Svätuše Obec Svinice, Hlavná 75, 076 37 Svinice Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 1 Obec Trnávka, Trnávka, 078 01 Trnávka Obec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty Obec Veľká Tŕňa, Hlavná 122/3, 076 82 Veľká Tŕňa Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 126, 7801 Veľké Ozorovce Obec Veľké Trakany, Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany Obec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš Obec Veľký Kamenec, Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec Obec Viničky, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky Obec Višňov, Hlavná 71/22, 076 61 Višňov Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Vojka Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín Obec Zbehňov, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehňov Obec Zemplín, Zemplín, 076 34 Zemplín Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie Obec Zemplínsky Branč, Zemplínsky Branč, 076 02 Zemplínsky Branč